กรมท่าอากาศยาน

สารพันปัญหา
คำตอบ : สำหรับผู้สมัครที่กรอกข้อมูลต่อไปนี้ ผิด  
 
    1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
    2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
    3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่ 
ฝ่ายสำนักงานเลขานุการกรม 71 ซอย งามดูพลี พระรามที่ 4
แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 02-286-8477 โทรสาร 02-287-1600

คำตอบ :หากท่านทำการกรอกข้อมูลอื่น ๆ ผิด ไม่ต้องยื่นคำร้องแก้ไขข้อมูล แต่ให้นำเอกสารที่ถูกต้อง ไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ ในวันสอบข้อเขียน
คำตอบ : ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
คำตอบ :ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว 
ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำหลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน
คำตอบ :ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วัวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 - 1 มีนาคม 2567
คำตอบ : ช่องทางการการชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 - 2 มีนาคม 2567 การชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ผู้สมัครสามารถชำระได้ 4 ช่องทาง คือ                                     
(1) นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศแจ้งการชำระเงินในระบบ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 - 2 มีนาคม 2567 ภายในเวลาทำการของธนาคาร       
(2) กรณีชำระเงินผ่านทางตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 - 2 มีนาคม 2567 ไม่เกินเวลา 22.00 น.และให้เก็บหลักฐานยืนยันการชำระเงินเก็บไว้ด้วย  
(3) กรณีชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT  ในรุปแบบ QR Code ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 - 2 มีนาคม 2567 ไม่เกินเวลา 22.00 น. และให้เก็บหลักฐานยืนยันการชำระเงินเก็บไว้ด้วย 
(4) การชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง"ผู้สมัครสอบที่ได้ลงทะเบียน (Register) ของแอปพลิชัน "เป๋าตัง" สามารถนำรหัส QR Code ไปทำรายการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง" ชำระเงินตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 และปิดการชำระเงินในวันที่ 2 มีนาคม 2567 ภายในเวลา 22.00 น. และให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน (slip) ไว้เป็นหลักฐานชำระเงินไว้ด้วย    

คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบดังนี้ 
- ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จำนวน 330 บาท
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท
เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
คำตอบ : ผู้สมัครสอบที่ชำระค่าธรรมเนียมแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนด เลขประจำตัวสอบ ตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ โดยสามารถพิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจำตัวสอบได้ ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ https://airports.thaijobjob.com/
คำตอบ : กรมท่าอากาศยานจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบรับการคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2567 ผ่านทางเว็บไซต์ https://airports.thaijobjob.com/